About The Author
-

一条评论

  • alex

    弟子规
    清朝 · 李毓秀
    弟子规,圣人训。 首孝悌,次谨信。 泛爱众,而亲仁。 有余力,则学文。 父母呼,应勿缓。 父母命,行勿懒。 父母教,须敬听。 父母责,须顺承。 冬则温,夏则凊。 晨则省,昏则定。 出必告,反必面。 居有常,业无变。 事虽小,勿擅为。 苟擅为,子道亏。 物虽小,勿私藏。 苟私藏,亲心伤。 亲所好,力为具。 亲所恶,谨为去。 身有伤,贻亲忧。 德有伤,贻亲羞。 亲爱我,孝何难。 亲憎我,孝方贤。 亲有过,谏使更。 怡吾色,柔吾声。 谏不入,悦复谏。 号泣随,挞无怨。 亲有疾,药先尝。 昼夜侍,不离床。 丧三年,常悲咽。 居处变,酒肉绝。 丧尽礼,祭尽诚。 事死者,如事生。 兄道友,弟道恭。 兄弟睦,孝在中。 财物轻,怨何生。 言语忍,忿自泯。 或饮食,或坐走。 长者先,幼者后。 长呼人,即代叫。 人不在,已即到。 称尊长,勿呼名。 对尊长,勿见能。 路遇长,疾趋揖。 长无言,退恭立。 骑下马,乘下车。 过犹待,百步余。 长者立,幼勿坐。 长者坐,命乃坐。 尊长前,声要低。 低不闻,却非宜。 进必趋,退必迟。 问起对,视勿移。 事诸父,如事父。 事诸兄,如事兄。